Súdne spory s RTVS

Súdne spory medzi OZIS a Rozhlasom a televíziou Slovenska
(ďalej len „RTVS“) sú vedené od roku 2013.

 

OZIS bol nútený zažalovať RTVS po tom, čo si tento používateľ prestal plniť svoje zákonné a zmluvné povinnosti, t.j. prestal uhrádzať dohodnuté odmeny za použitie predmetov ochrany v jej televíznom, ako aj v rozhlasovom vysielaní a nereagoval ani na predžalobné výzvy na úhradu dlžných súm

Súdne konanie o zaplatenie odmien za použitie predmetov ochrany v televíznom vysielaní RTVS za mesiac september až december 2012 v celkovej výške 19.331,60 € s prísl., ako aj súdne konanie o zaplatenie odmien za použitie predmetov ochrany v rozhlasovom vysielaní RTVS za mesiac november 2012 až december 2013 v celkovej výške 147.648,58 € s prísl., bolo na súde prvej inštancie úspešne ukončené. V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o odvolaniach, ktoré RTVS voči obom rozsudkom súdu prvej inštancie podala.
OZIS vystupuje aj na strane žalovaného, a to v dôsledku žalôb, ktorými sa RTVS voči OZIS domáha určenia obsahu zmluvy a vyhlásenia vôle uzavrieť zmluvu na použitie predmetov ochrany v jej rozhlasovom, ako aj televíznom vysielaní.
Súdne konanie o určenie obsahu zmluvy a vyhlásenie vôle uzavrieť zmluvu týkajúcu sa použitia predmetov ochrany v rozhlasovom vysielaní bolo rozsudkom Krajského súdu v Bratislave, potvrdzujúcim rozsudok Okresného súdu Bratislava II, právoplatne ukončené dňom 25.05.2015. Obe rozhodnutia zhodne potvrdili, že RTVS podala v celom rozsahu nedôvodnú žalobu, na podanie ktorej jej nárok v zmysle § 82 ods. 1 a 2 autorského zákona v znení účinnom do 31.10.2013 (§87c ods. 3 autorského zákona účinného od 01.11.2013) nevznikol. Voči právoplatnému rozhodnutiu podala RTVS dovolanie, o ktorom Najvyšší súd SR doposiaľ nerozhodol.
Súdne konanie o určenie obsahu zmluvy a vyhlásenie vôle uzavrieť zmluvu týkajúcu sa použitia predmetov ochrany v televíznom vysielaní bolo na súde prvej inštancie ukončené zamietnutím žaloby RTVS. V súčasnosti sa čaká na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o odvolaní RTVS voči rozsudku súdu prvej inštancie.
Dňa 01.07.2015 podala RTVS voči OZIS novú žalobu o určenie obsahu zmluvy a vyhlásenie vôle uzavrieť zmluvu týkajúcu sa použitia predmetov ochrany v rozhlasovom vysielaní. Súdne konanie nebolo doposiaľ ukončené.
V tomto roku uplatnil OZIS voči RTVS nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo jej neoprávneným používaním predmetov ochrany v rozhlasovom vysielaní.