Dohoda o spoločnej správe

Ochranné združenie interpretov Slovenska /OZIS/ má uzatvorenú dohodu o spoločnej správe v uvedených odboroch:

Odbor káblová retransmisia s organizáciami kolektívnej správy:

  • LITA, autorská spoločnosť
  • Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)
  • SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov

Odbor náhrady odmien s organizáciami kolektívnej správy:

  • LITA, autorská spoločnosť
  • Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)
  • SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov

Odbor verejný prenos a technické predvedenie s organizáciami kolektívnej správy:

  • LITA, autorská spoločnosť
  • Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)
  • SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov


Sadzobník odmien pre spoločnú správu

v odboroch použitia predmetov ochrany podľa ust. § 175 ods. 1 písm. a) Autorského zákona