Dohoda spoločných prevádzkovateľov

Podľa článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES


Postupy na predchádzanie konfliktu záujmov

Vnútorný predpis Ochranného združenia interpretov Slovenska


Sadzobník SLOVGRAMu a OZISu

pre vyberanie odmien výkonným umelcom a výrobcom hudobných zvukových a audiovizuálnych záznamov za vykonávanie verejného prenosu a/alebo technického predvedenia prostredníctvom ľubovoľného technického zariadenia.


Sadzobník spoločnej odmeny

Sadzobník odmien pre spoločnú správu v odboroch použitia predmetov ochrany podľa ust. § 175 ods. 1 písm. a) Autorského zákona


SOZA - kontaktné miesto

Kontaktným miestom spoločných prevádzkovateľov (t.j. organizácií kolektívnej správy práv zapojených do spoločných výberov) je: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam.


Spory RTVS II

Vzájomné právne vzťahy s RTVS sa narušili v jesenných mesiacoch v roku 2012 krátko po zvolení Vladimíra Miku do funkcie generálneho riaditeľa. S odôvodnením, že zmluva o použití umeleckých výkonov výkonných umelcov v rozhlasovom vysielaní, ktorú OZIS uzatvoril ešte s predchádzajúcim vedením RTVS, je neekonomická, prestala RTVS od novembra 2012 uhrádzať OZIS odmeny.


Vzorová dohoda o primeranej odmene

Predmetom dohody je vysporiadanie práv výkonného umelca na primeranú odmenu za použitie jeho zaznamenaného umeleckého výkonu na účel, v rozsahu a čase podľa dohody.


Hromadná licenčná zmluva

Uzatvorená podľa § 78 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.


Zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv a zásady riadenia rizík


Zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv