Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Ochranného združenia interpretov Slovenska /OZIS/,
ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2019 /sreda/ o 11,00 hod. v sídle OZIS,
Tomášiková 5/A Bratislava

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie od posledného Valného zhromaždenia /Výročná správa/
  4. Správa kontrolnej komisie
  5. Schválenie Výročnej správy OZIS
  6. Situácia ohľadne RTVS
  7. Diskusia
  8. Uznesenia
  9. Záver

 

 

 

Svoju účasť prosím potvrďte do 25. 6. 2019 na tel. 02/43 33 50 61
e-mail: ozis@ozis.sk


V Bratislave, dňa 29. 5. 2019