Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Ochranného združenia interpretov Slovenska /OZIS/,
ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2021 /sreda/ o 12,00 hod. v sídle OZIS,
Tomášiková 5/A Bratislava

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie od posledného Valného zhromaždenia /Výročná správa/
  4. Správa kontrolnej komisie
  5. Schválenie Výročnej správy OZIS
  6. Situácia ohľadne RTVS
  7. Diskusia
  8. Uznesenia
  9. Záver

 

 

 

Svoju účasť prosím potvrďte do 28. júna na tel. 02/43 33 50 61
e-mail: ozis@ozis.sk


V Bratislave, dňa 26. 5. 2021