Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Ochranného združenia interpretov Slovenska /OZIS/, ktoré sa uskutoční dňa 29.júna 2022/streda/ o 12,00 hod. v sídle OZIS, Tomášiková 5/A Bratislava

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, schválenie program rokovania
 3. Správa o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie od posledného Valného zhromaždenia /Výročná správa/
 4. Správa Kontrolnej komisie
 5. Schválenie Výročnej správy OZIS
 6. Situácia ohľadne RTVS
 7. Návrh zmien Stanov OZIS
 8. Návrh zmien Vyúčtovacieho priadku
 9. Diskusia
 10. Uznesenia
 11. Záver

 

 

 

Svoju účasť prosím potvrďte do 25. júna 2022 na tel. 02/43 33 50 61
e-mail: ozis@ozis.sk

 

Návrhy zmien na schválenie k dispozícii na www.ozis.sk

Ak sa Valného zhromaždenia OZIS nebudete môcť zúčastniť osobne, môžete splnomocniť zástupcu, aby Vás vo Vašom mene zastupoval, tak ako sú stanovené pravidlá v zmysle Stanov organizácie.

 

V Bratislave, dňa 29.mája.2022