Pozývame Vás na na Valné zhromaždenie Ochranného združenia interpretov Slovenska(OZIS), ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2017(streda) o 11,00 hod. v sídle OZIS, Tomášiková 5/A Bratislava

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie od posledného Valného zhromaždenia
  4. Správa kontrolnej komisie
  5. Schválenie Výročnej správy OZIS
  6. Situácia ohľadne RTVS
  7. Diskusia
  8. Uznesenia
  9. Záver

 

 

 

Svoj účasť prosím potvrďte do 23.6.2017 na tel. 02/43 33 50 61 e-mail: ozis@ozis.sk

V Bratislave, dňa 31.5.2017